Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu: Tư vấn điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng Thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2020 có xét đến năm 2030.

Để xem chi tiết quyết định click vào đây >>>