Xăng dầu là mặt hàng năng lượng thiết yếu đối với sản xuất, đời sống và an ninh quốc phòng; mạng lưới kinh doanh xăng dầu là cơ sở hạ tầng quan trọng không thể thiếu của mỗi địa phương cũng như của cả nước nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ nhiên liệu cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Sau 7 năm thực hiện Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009-2020 phát sinh nhiều bất cập, đa phần các cửa hàng kinh doanh xăng dầu hình thành từ nhiều năm trước nên trang thiết bị kỹ thuật của các cửa hàng không đáp ứng được yêu cầu kinh doanh; mặt bằng cửa hàng không đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế cửa hàng xăng dầu về thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18/6/2013 của Bộ Công Thương...nên không đáp ứng được yêu cầu phát triển nhanh về kinh tế - xã hội của Tỉnh với những chuyển đổi lớn về: Mạng lưới giao thông được đầu tư mới và phát triển thêm, hàng loạt các Khu đô thị, Khu Cụm công nghiệp mới ra đời, số lượng phương tiện tham gia giao thông và thiết bị sử dụng xăng dầu gia tăng nhanh... đòi hỏi phải sớm điều chỉnh hoàn thiện mạng lưới kinh doanh xăng dầu theo một quy hoạch tổng thể thống nhất, đủ điều kiện phục vụ và đáp ứng yêu cầu phát triển chung trên địa bàn Tỉnh. Do vậy, việc xây dựng Đề án “Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016- 2020, tầm nhìn đến năm 2030” là hết sức cần thiết.