MỞ ĐẦU

1. Căn cứ pháp lý để lập quy hoạch.

 

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản than trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 được xây dựng dựa trên các cơ sở pháp lý sau:

 

 

- Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; Quyết định 1580/QĐ-TTg, ngày 06 tháng 09 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 26-KL/TW ngày 02 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 của Bộ chính trị khóa IX nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020; Quyết định số 260/QĐ-TTg ngày 27/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030...

Click để xem chi tiêt >>>