Ngày 24 tháng 11 năm 2011, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Báo cáo Số: 116 /BC- UBND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. ( Chi tiết mời xem tại file đính kèm).
Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Phòng Biên tập - Trị sự