I. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm

 

Trung tâm Xúc tiến Thương mại là cơ quan tham mưu giúp lãnh đạo Sở  Công Thương quản lý Nhà nước về các tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại - công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn.

 

 

 Trung tâm Xúc tiến Thương mại có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định. Chịu sự chỉ đạo của Sở Công Thương về tổ chức và công tác, chịu sự chỉ đạo của Cục Xúc tiến Thương mại về hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ. Phối hợp với các phòng chức năng giúp lãnh đạo Sở xây dựng chính sách, văn bản pháp quy và chương trình, dự án, kế hoạch về phát triển xúc tiến thương mại - công nghiệp và dịch vụ để trình UBND tỉnh, Bộ Công Thương ban hành theo thẩm quyền và hướng dẫn kiểm tra thực hiện. Biên tập, xuất bản Bản tin Kinh tế thương mại - công nghiệp và dịch vụ Thái Nguyên để cung cấp các thông tin: chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thương mại, công nghiệp, dịch vụ cho các tổ chức kinh tế và doanh nghiệp trên địa bàn. Quản trị, duy trì trang Website Công Thương Thái Nguyên trên mạng của chính phủ và thực hiện các dịch vụ về hợp tác thông tin, chuyển giao công nghệ mới, quản lý duy trì sàn giao dịch thương mại điện tử Thái Nguyên giúp các doanh nghiệp trên địa bàn mua bán trên mạng. Tổ chức đào tạo, tập huấn, hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập kinh tế quốc tế. Làm dịch vụ đầu mối tổ chức các đoàn đi quảng bá, khảo sát, học tập kinh nghiệm phát triển công thương trong và ngoài nước cho các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp trong tỉnh.  Trực tiếp xây dựng kế hoạch, nội dung, chủ đề tổ chức 02 Hội chợ thường niên theo quy định của tỉnh (Hội chợ Xuân và Hội chợ giao lưu kinh tế tháng 10 hàng năm). Làm đầu mối tổ chức các đoàn công tác tham gia quảng bá tại các hội chợ triển lãm trong nước và nước ngoài. Tư vấn bảo vệ và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Tư vấn xúc tiến tìm kiếm thị trường, đối tác hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh doanh. Quảng bá sản phẩm công nghiệp, thương mại và hình ảnh doanh nghiệp, tờ rơi, sách tài liệu, pano áp phích, phim tài liệu, ấn phẩm điện tử đến các đối tác trong và ngoài nước. Thu thập, quản lý, trưng bày, giới thiệu những sản phẩm thế mạnh của doanh nghiệp trên địa bàn; các ấn phẩm liên quan đến chính sách phát triển kinh tế - thương mại, công nghiệp, dịch vụ và hội nhập kinh tế Quốc tế phục vụ các đối tác trong và ngoài nước tại phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm tỉnh. Đề xuất trực tiếp và phối hợp xây dựng kế hoạch tham gia các đề tài, dự án, đề xuất giải pháp về xây dựng môi trường phát triển thương mại, công nghiệp, dịch vụ trình lãnh đạo Sở và các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tham gia quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân tỉnh. Chấp hành và thực hiện chế độ theo quy định hiện hành.

 

 

 

 

 

II.  Biên chế và Bộ máy tổ chức hiện tại:

 

 

1. Biên chế:

 

a) Biên chế được giao: 13 biên chế sự nghiệp và 01 hợp đồng 68

 

b) Biên chế hiện đang sử dụng: 13 biên chế sự nghiệp và 01 hợp đồng 68; 03 hợp đồng lao động hưởng lương từ nguồn sự nghiệp có thu của đơn vị,

 

 

III. Phân công nhiệm vụ của từng chức danh hiện đang đảm nhiệm:

 

 

1.  Ban lãnh đạo Trung tâm:

 

 

1.1. Ông Nguyễn Thế Tiến - Phó Giám đốc phụ trách.

 

Lãnh đạo và quản lý toàn diện hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, UBND tỉnh, Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương và các cơ quan cấp trên có thẩm quyền về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ. Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm trình lãnh đạo Sở phê duyệt. Điều hành đơn vị tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ xúc tiến thương mại - công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn theo quy định hiện hành và kế hoạch đột xuất do cấp có thẩm quyền giao. Chỉ đạo đơn vị thực hiện công tác phối hợp, hợp tác tham gia các dự án, đề tài trong tỉnh và các Trung tâm XTTM, khuyến công, các tỉnh khi được phân công và theo khả năng của đơn vị. Có đủ tư cách pháp nhân trong đàm phán, giao dịch, ký kết các hợp đồng kinh tế, tư vấn, thoả thuận với các đối tác trong thẩm quyền, được sử dụng con dấu riêng và là chủ tài khoản của đơn vị. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo phòng Hành chính tổng hợp. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Lãnh đạo Sở Công Thương giao.

 

1.2. Ông Hà Quang Vũ - Phó Giám đốc: Giúp Giám đốc Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và Lãnh đạo Sở Công Thương trong các lĩnh vực công tác được phân công và giải quyết một số việc của Trung tâm khi Giám đốc đi vắng. Xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài và cơ chế chính sách phù hợp với nhiệm vụ của Trung tâm do Bộ Công Thương, UBND tỉnh, Cục Xúc tiến Thương mại, Cục Thương mại điện tử, Sở Công Thương chỉ đạo. Chỉ đạo công tác tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tổ chức và tham gia hội chợ triển lãm, đào tạo, tập huấn, hội thảo. Chỉ đạo công tác hỗ trợ xây dựng thương hiệu giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường định hướng xuất khẩu, tìm đầu ra cho sản phẩm, phát triển thị trường. Kiểm tra và rà soát các thông tin Sàn giao dịch thương mại điện tử, trang Web Công Thương, bản tin kinh tế Công Thương, tạp chí, báo viết, báo hình trước và sau khi đăng tải. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo phòng Thông tin Kinh tế Công Thương, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ và quy định đã được ban hành. Thực hiện một số công việc khác khi được Giám đốc Trung tâm giao.

 

1.3. Ông Nguyễn Hồng Kỳ – Phó Giám đốc:  Giúp Giám đốc Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và Lãnh đạo Sở Công Thương trong các lĩnh vực công tác được phân công và giải quyết một số việc của Trung tâm khi Giám đốc đi vắng.  Xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài và cơ chế chính sách phù hợp với nhiệm vụ của Trung tâm do Bộ Công Thương, UBND tỉnh, Cục Xúc tiến Thương mại, Cục Thương mại điện tử, Sở Công Thương chỉ đạo. Chỉ đạo công tác tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo phòng Xúc tiến Thương mại đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ và quy định đã được ban hành. Thực hiện một số công việc khác khi được Giám đốc Trung tâm giao.

 

 

 

 

 

2. Phòng Hành chính – Tổng hợp:

 

2.1. Trưởng phòng: Quản lý, điều hành và phân công nhiệm vụ cho cán bộ trong phòng; xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tổ chức cán bộ của trung tâm theo kế hoạch đã duyệt; tham gia phụ trách công tác tài chính, tài sản và các chế độ của người lao động theo quy định; xây dựng kế hoạch, nội quy, quy chế hoạt động của Trung tâm, công tác thi đua khen thưởng; xây dựng kế hoạch, kiểm tra báo cáo quyết toán, định mức, quản lý thu chi theo quy định; thực  hiện một số công việc khác khi được lãnh đạo phân công.

 

2.2. Phó phòng: Đảm nhiệm các nhiệm vụ: Giúp trưởng phòng và thay mặt trưởng phòng khi được ủy quyền; tài sản, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội và thực hiện các chế độ của cán bộ, viên chức, người lao động theo quy định hiện hành

 

2.3. Kế toán viên: Làm công tác kế toán, tài chính,; xây dựng kế hoạch tài chính, định mức thu chi trình lãnh đạo phê duyệt; chịu trách nhiệm quyết toán tài chính theo quy định và thực hiện một số công việc khác khi được lãnh đạo phân công.

 

2.4. Tổng hợp, Văn thư, Thủ quỹ, đảm nhận các nhiệm vụ: Làm công tác tổng hợp, xây dựng kế hoạch, tổng hợp báo cáo; thường trực cơ quan tiếp nhận các thông tin, yêu cầu của tổ chức, cá nhân đến làm việc; thủ quỹ; thủ kho; tiếp nhận công văn đến, chuyển công văn đi; làm công tác văn phòng, xây dựng kế hoạch mua sắm văn phòng phẩm và thực hiện một số công việc khác khi được lãnh đạo phân công.

 

2.5. Hợp đồng 68 Lái xe: Đảm nhiệm công việc lái xe cơ quan an toàn theo quy định pháp luật và quy chế làm việc của cơ quan. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và các nội dung, quy định của cơ quan. Bảo quản, bảo dưỡng tốt phương tiện ô tô và thiết bị làm việc; tham gia sửa chữa, thay thế nhỏ các thiết bị điện, văn phòng của cơ quan; tham gia các công việc khác khi được giao.

 

2.5. Hợp đồng thời vụ: Đảm nhiệm công việc bảo vệ cơ quan theo quy định.

 

 

 3. Phòng Xúc tiến Thương mại:

 

3.1. Trưởng phòng: Đảm nhiệm các nhiệm vụ  quản lý, điều hành và phân công cán bộ trong phòng; xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án phù hợp với nhiệm vụ chung của Trung tâm; chỉ đạo cán bộ trong phòng tham gia tổ chức, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tổ chức hội chợ, đào tạo, tập huấn, hội thảo và thực  hiện một số công việc khác khi được lãnh đạo phân công.

 

3.2.Phó phòng: Đảm nhiệm các nhiệm vụ: Giúp trưởng phòng và thay mặt trưởng phòng khi được ủy quyền, đảm nhiệm công tác tư vấn tổ chức sự kiện. Đảm nhiệm dịch thuật các tài liệu, văn bản từ tiếng Trung Quốc ra tiếng Việt và ngược lại; hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu; tham gia tổ chức đào tạo, tập huấn; hội chợ, hội nghị, hội thảo; xây dựng kế hoạch đề án, đề tài ứng dụng trong lĩnh vực được phân công và thực hiện một số công việc khác khi được lãnh đạo phân công.

 

3.3. Phó phòng (Có QĐ điều chuyển sang phòng HCTH từ ngày 01/12/2014. Phòng XTTM nhiệm vụ rất lớn công việc nhiều, vị trị việc làm còn thiếu, Lãnh đạo Trung tâm vẫn để Bà Đặng Thị Hoàn đảm nhiệm công việc phòng XTTM): Hỗ trợ xây dựng thương hiệu giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường định hướng sản xuất kinh doanh; tìm đầu ra cho sản phẩm, phát triển thị trường nội địa và liên kết vùng và thực hiện một số công việc khác khi được phân công.

 

3.4. Viên chức: Tư vấn và tổ chức hội chợ triển lãm, tổ chức sự kiện; Xây dựng nội dung, chương trình chi tiết và trực tiếp tham gia hội chợ triển lãm hàng năm của Trung tâm; tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các Hội chợ triển lãm trong và ngoài nước theo chỉ đạo của Lãnh đạo; thiết kế, quảng cáo hình ảnh của doanh nghiệp, sản phẩm tuyên truyền trong hội chợ triển lãm, trong các ấn phẩm chuyên ngành; quản lý phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm kinh tế Thái Nguyên và thực hiện một số công việc khác khi được lãnh đạo phân công.

 

3.5. Hợp đồng: Đảm nhiệm các công việc tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, tổ chức đào tạo tập huấn nâng cao nghiệp vụ; tham gia tổ chức hội chợ, hội thảo; tìm đầu ra cho sản phẩm, phát triển thị trường nội địa và thực hiện một số công việc khác khi được lãnh đạo phân công.

 

3.6. Vị trí việc làm Quản lý phòng trưng bày sản phẩm kinh tế tỉnh Thái Nguyên, quảng bá giới thiệu sản phẩm (Hiện tại thiếu biên chế, cán bộ trong phòng kiêm nhiệm): Đảm nhiệm các công việc quản lý phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm kinh tế Thái Nguyên; tham gia tổ chức hội chợ, hội thảo; biên tập các tài liệu ấn phẩm tuyên truyền quảng bá hỗ trợ doanh nghiệp phát triển mở rộng thị trường.

 

 

 

 

4. Phòng Thông tin Kinh tế Công Thương:

 

 4.1. Trưởng phòng: Quản lý, điều hành và phân công nhiệm vụ cho cán bộ trong phòng. xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án. chỉ đạo cán bộ trong phòng thực hiện Duy trì, biên tập nội dung Bản tin Kinh tế Công Thương; Quản trị, duy trì trang Website của ngành; Quản trị và phát triển Sàn giao dịch TMĐT của tỉnh... Trực tiếp Quản trị và Trang Dịch vụ công trực tuyến; thực  hiện một số công việc khác khi được lãnh đạo phân công.

 

4.2. Phó phòng: Giúp trưởng phòng thực hiện các nhiệm vụ của phòng và thay trưởng phòng điều hành phòng khi trưởng phòng đi vắng. Duy trì, biên tập nội dung Bản tin Kinh tế Công Thương, hỗ trợ doanh nghiệp mua bán qua mạng, lắp đặt thiết bị phục vụ tổ chức các hội nghị giao lưu trực tuyến; lưu trữ dữ liệu và nguồn tài nguyên thương mại điện tử chuyên ngành; tham gia biên tập thông tin chuyên ngành và thực  hiện một số công việc khác khi được lãnh đạo phân công.

 

4.3. Viên Chức:  Quản trị, duy trì trang Website của ngành, cập nhật và cung cấp thông tin đến các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước; hỗ trợ doanh nghiệp, làng nghề xây dựng trang Website riêng; chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu; tham gia biên tập thông tin chuyên ngành và thực hiện một số công việc khác khi được lãnh đạo phân công.

 

4.4. Viên chức: Biên tập Bản tin Kinh tế Công Thương, đảm nhận các nhiệm vụ: Tập hợp thông tin viết và biên tập, xuất bản bản tin kinh tế Công Thương hàng tháng phục vụ cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; tham gia biên tập thông tin cho các ấn phẩm chuyên ngành và thực hiện một số công việc khác khi được lãnh đạo phân công.

 

 

 

 

Hoạt động của Trung tâm