I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM KC & TƯ VẤN PTCN.

 

 

1. Chức năng:

        - Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con   dấu và tài khoản riêng trực thuộc Sở Công Thương, giúp Sở thực hiện các chương trình khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương và tư vấn phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo quy định của pháp luật.

        - Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan khuyến công quốc gia thuộc Bộ Công Thương.

2. Nhiệm vụ:

        - Giúp lãnh đạo Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình dài hạn, ngắn hạn và hàng năm về khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện khi đã được phê duyệt;

        - Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Danh mục các ngành, nghề công nghiệp được hỗ trợ từ kinh phí khuyến công theo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng thời kỳ trên địa bàn tỉnh;

        - Phổ biến, tuyên truyền cơ chế, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tổ chức thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm, khảo sát, phối hợp, hợp tác giữa các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và cơ sở ngành nghề nông thôn trong và ngoài tỉnh. Đề xuất chính sách khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

        - Tạo lập các mối quan hệ, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để vận động thu hút vốn đầu tư cho các hoạt động khuyến công;

        - Phối hợp với các cấp, các ngành trong việc triển khai công tác khuyến công;

        - Tổ chức các hoạt động tư vấn cung ứng dịch vụ và sản xuất cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và cơ sở ngành nghề nông thôn.

        - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở Công Thương giao cho.

 


Hoạt động của Trung tâm