Giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và UBND tỉnh phụ trách chỉ đạo một số lĩnh vực sau:

Chỉ đạo công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về Năng lượng, Công nghiệp và hoạt động Khuyến công. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, UBND tỉnh và trước pháp luật về những nhiệm vụ được phân công.

Trưởng Ban Chỉ đạo cơ quan không khói thuốc lá.

Thành viên các Hội đồng: Khoa học ngành Công Thương; Thi đua khen thưởng; Nâng lương, nâng ngạch; Tuyển dụng công chức, viên chức; Kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Hội đồng thẩm định các Đề án Công Thương.

Tham gia một số Ban Chỉ đạo của tỉnh khi được phân công.

Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng quản lý Công nghiệp và Năng lượng; Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp.

Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc Sở phân công.