Chỉ đạo công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước, nghiệp vụ về Thanh tra, Văn phòng. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, UBND tỉnh và trước pháp luật những nhiệm vụ được phân công.

Thành viên các Hội đồng: Khoa học ngành Công Thương; Thi đua khen thưởng; Nâng lương, nâng ngạch; Tuyển dụng công chức, viên chức; Kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Hội đồng thẩm định các Đề án Công Thương.

Phụ trách công tác: Dân vận chính quyền; xây dựng nông thôn mới; công tác dân tộc; Công đoàn cơ quan Sở Công Thương. Trưởng Ban phòng chống lụt, bão Sở Công Thương.

Tham gia một số Ban Chỉ đạo của tỉnh khi được phân công.

Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Thanh tra Sở; Văn phòng Sở.

Trực tiếp phụ trách công tác cải cách hành chính của Sở Công Thương; Được Giám đốc Sở ủy quyền xử lý các kết luận, kiến nghị về công tác thanh tra. Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc Sở phân công.