Chỉ đạo công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về Thương mại, hoạt động Xúc tiến Thương mại. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, UBND tỉnh và trước pháp luật về những nhiệm vụ được phân công.

Thành viên các Hội đồng: Khoa học ngành Công Thương; Thi đua khen thưởng; Nâng lương, nâng ngạch; Tuyển dụng công chức, viên chức; Kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Hội đồng thẩm định các Đề án Công Thương.

Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Sở Công Thương; Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác thanh niên; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Sở Công Thương.

Tham gia một số Ban Chỉ đạo của tỉnh khi được phân công.

Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng quản lý Thương mại và Hội nhập kinh tế quốc tế; Trung tâm Xúc tiến Thương mại.

 

Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc Sở phân công.