Lãnh đạo và điều hành chung các mặt công tác của Sở; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Công Thương và trước pháp Luật toàn bộ hoạt động của Sở Công Thương.

Chỉ đạo công tác chiến lược, quy hoạch và cân đối lớn trong phát triển ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án và cơ chế chính sách phát triển Công nghiệp, Thương mại- Dịch vụ.

Trưởng ban phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chủ tịch các Hội đồng: Khoa học ngành Công Thương; Thi đua khen thưởng; Nâng lương, nâng ngạch; Tuyển dụng công chức, viên chức; Kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Hội đồng thẩm định các Đề án Công Thương.

Chỉ đạo công tác cải cách hành chính; Quy chế dân chủ cơ sở; công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư, khiếu nại.

Tham gia các Ban chỉ đạo do tỉnh phân công về lĩnh vực Công Thương.

Tùy theo yêu cầu công tác, chỉ đạo điều hành trong từng thời gian, Giám đốc Sở có thể trực tiếp giải quyết một số công việc đã phân công hoặc ủy quyền cho các Phó Giám đốc Sở; điều chỉnh công việc phân công giữa các Phó Giám đốc Sở hoặc giao giải quyết từng phần việc cho các Phó Giám đốc Sở.

Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Kế hoạch-Tài chính-Tổng hợp; phòng Kỹ thuật an toàn-Môi trường; công tác tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương.

Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh giao.