Thực hiện chức năng quản lý về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, vị trí việc làm, biên chế; chế độ tiền lương và chính sách; đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện công tác cải cách hành chính; quản trị công sở; công nghệ thông tin.
Tháng 02/2021 trùng với dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và tiếp tục chịu sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm so với tháng trước...
Thực hiện Văn bản số 167/STTTT-TTBCXB ngày 19/02/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền, cài đặt, sử dụng phần mềm “Khai báo y tế QR-CODE”. Nhằm tăng cường các hoạt động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Công Thương đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở:
Thực hiện Đề án tổ chức Hội chợ triển lãm “Mỗi xã, phường một sản phẩm - Thái Nguyên 2020” thuộc Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 3837/QĐ-BCT ngày 25/12/2019 về việc phê duyệt Chương trình cấp Quốc gia về Xúc tiến Thương mại năm 2020, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Nguyên báo cáo kết quả thực hiện như sau:
go top