Chức năng: Là phòng chuyên môn của Sở, tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ; hành chính quản trị.
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; để đảm bảo nhu cầu hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu (Theo quy định của Bộ Công Thương tại Văn bản số 1998/BCT-TTTN ngày 20/3/2020 gồm có:
Thực hiện Quyết định số 5106/QĐ-BCT ngày 27/12/2018 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2019; Quyết định số 3642/QĐ-BQP ngày 23/8/2019 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt Kế hoạch Tổ chức Triển lãm 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội chợ Việt Bắc 2019; Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên, Bộ Công Thương tổ chức "Triển lãm - Hội chợ Việt Bắc 2019".
go top